7m精品福利视频导航

7m精品福利视频导航

伤之者为心风,入胸胁腑脏心俞中。 刺入一寸,留七呼,灸三壮。

 其他伤寒时疫,热极入深、手足厥冷者,所谓热深厥亦深,阳极似阴也。于是立虚劳一门,独以劳为首重,以劳未有不虚,亦《内经》精气夺则虚之旨也。

亦要验之于舌,或黄甚,或如沈香色,或如灰黄色。先生云、时毒疠气,必应司天。

 喘而不休邪气胜也。又云∶天有五不生日,不可合药、服药。

 上八风从其冲后来者,为病如此。 心定身平整,虑审头津腻。

 又曰、邪入于阳则狂,邪入于阴则癫。夫饮食不节,起居不时,则阴受之。

Leave a Reply