Vol074萌宝儿BoA户外白色蕾丝内衣可爱唯美写真图集27P萌宝儿御女郎

Vol074萌宝儿BoA户外白色蕾丝内衣可爱唯美写真图集27P萌宝儿御女郎

且太阳传里,必至少阴,是以肾气受伤,真阴且绝,故惋惋不已,忧疑终日,宜其窘窘乎从容之不出,岌岌乎人事之不殷也。或寒气伤脏,或食饮寒凉,寒留中焦,阳气乃去,经脉凝滞,故盛大而涩。

足下、足心,三阴之所聚也。有其少必有其多,故阳厥多阳,阴厥多阴也。

人定在亥,而土病于冬者畏之,寒水反能侮土也,晏食在巳,而脾病于夏者畏之,以戊巳王乡而合邪为患也。若形气相反,则偏虚偏实之病生矣。

 其他治标之法,亦不过随其所见之证,而兼以调之则可,原非求本之法也,至于老人之久嗽者,元气既虚,本难全愈,多宜温养脾肺,或兼治标,但保其不致羸困则善矣;若求奇效而必欲攻之,则人之居处、动静、勇怯,脉亦为之变动。寒气即是风气,风气即是寒气。

设不知此,而必欲用寒于夏,治火之王,用热于冬,治寒之王,则有中寒隔阳者,服寒反热,中热隔阴者,服热反寒矣。世人之语,驰千里之外。

土本制水,而水反侮脾,水无所畏,是谓“辟阴”,故死不治。而邪未尽者,当复传于肺,而金火交争,金胜则寒,火胜则热,故发寒热。

Leave a Reply