Vol327性感嫩模冰冰儿私房黑色内衣大尺度全脱秀35P爱蜜社

Vol327性感嫩模冰冰儿私房黑色内衣大尺度全脱秀35P爱蜜社

龈肉消蚀则齿根露而挺出,名齿挺。唇,柴胡、防风、荆芥、山栀、生甘草、当归、赤小豆、薏苡。

面上黧黑斑,水虚也,女人最多,六味丸。 又谓∶大肠筋病,转筋舌卷。

 蔡定夫之子苦寸白为,医者使之碾槟榔细末,取石榴东引根煎汤调服之。有谓燥金司令,酒客素伤热湿,至是而发,热被敛束,不得外越,津液干枯,大肠失润,以清金润燥治之。

 又为冷气相激,则郁热而成淋。 不可离白术,为湿也。

若下之,内壅一通,则卫气疏畅,透表为斑,而邪外解矣。又下焦脉在膀胱经前,胆经后,出于中外廉,曰委阳,膀胱经络也。

或酒食、痰血、水湿、疮毒,郁抑阳气于里,不达于表;或劳倦郁抑,中气下陷,不能升发,则表虚而怯寒也。 痰在口,齿颊痒痛,牙床浮,口糜舌烂,口燥唾稠,呕冷涎、绿水、黑汁,胡言,不语。

Leave a Reply